18/12/2018 , 10:49 AM
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Phùng Quang Việt

Chi tiết

31/10/2018 , 04:18 PM
NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên các Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 so với Quý 3 năm 2017

Chi tiết

31/08/2018 , 05:14 PM
NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận Công ty mẹ giữa Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Chi tiết

30/07/2018 , 08:25 AM
NVT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

07/06/2018 , 02:54 PM
NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

Chi tiết

28/04/2018 , 04:19 PM
NVT: Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo ti chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2018

Chi tiết

26/04/2018 , 04:52 PM
Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

20/04/2018 , 04:28 PM
NVT: Thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông John Joseph Ramos

Chi tiết

20/04/2018 , 03:58 PM
NVT: Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp

Chi tiết

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon