Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017; các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, miễn nhiệm 01 thành viên, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi tiết xem file đính kèm

BB.NQ01_2017_DHCD

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon