Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty.

Theo đó căn cứ vào Nghị quyết số 02/2014/ĐHĐCĐ ngày 03/8/2014 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc chuyển nhượng các tài sản để chuẩn bị nguồn vốn cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu do Công ty phát hành ngày 11/11/2014

Chi tiết xem file đính kèm: 

File đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon