Báo cáo GD của tổ chức liên quan

Tên tổ chức thực hiện: Công ty TNHH dịch vụ S.T.G

Tên người liên quan tới tổ chức niêm yết, giao dịch: Ông Lê Xuân Hải - Phó chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.025.000 cp

Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/11/2010 tới ngày 22/12/2010

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 cp

Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện Giao dịch: 1.000.000 cp

Chi tiết xin xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon