17/04/2017 , 03:32 PM
Báo cáo thường niên năm 2016

Chi tiết

10/04/2015 , 02:05 PM
NVT: Công bố Báo cáo thường niên năm 2014

Chi tiết

04/04/2014 , 11:51 AM
Báo cáo thường niên năm 2013

Chi tiết

23/04/2013 , 02:43 PM
Báo cáo thường niên năm 2012

Chi tiết

25/04/2013 , 11:35 AM
Điều lệ Công ty (Cập nhật sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2013)

Chi tiết

20/04/2012 , 04:36 PM
Báo cáo thường niên năm 2011

Chi tiết

13/04/2011 , 10:40 AM
Báo cáo thường niên năm 2010
Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay trân trọng gửi tới Quý nhà đầu tư, quý cổ đông, đối tác và quý khách hàng bản báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty

Chi tiết

29/04/2010 , 03:11 PM
Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ
Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ

Chi tiết

29/04/2010 , 11:33 AM
Báo cáo thường niên 2009
Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay Báo cáo thường niên 2009

Chi tiết

© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon