BAN LÃNH ĐẠO

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Vũ Hoàng Linh      Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Vũ Hồng Quỳnh      Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Trịnh Nguyên Khánh      Thành viên Hội đồng Quản trị 
Ông Vũ Ngọc Tú      Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Bà Đặng Thuỳ Linh      Thành viên Hội đồng Quản trị

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

Ông Vũ Hồng Quỳnh      Tổng Giám Đốc                                   
Bà Đặng Thị Ngọc Hân      Phó Tổng Giám Đốc
Ông Daniel Matthew Wood      Phó Tổng Giám Đốc
Bà Ng Siok Leng      Phó Tổng Giám Đốc

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Bà Đinh Thị Hạnh     Trưởng Ban Kiểm Soát                   
Bà Nguyễn Hồ Ngọc     Thành viên Ban Kiểm Soát
Ông Vũ Hà Nam     Thành viên Ban Kiểm Soát