BAN LÃNH ĐẠO

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Hồ Việt Hà      Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Trịnh Nguyên Khánh      Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Phạm Thành Thái Lĩnh      Thành viên Hội đồng Quản trị 
Ông Vũ Ngọc Tú      Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Ông Nguyễn Hoàng Giang      Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh      Tổng Giám Đốc                                   
Ông Vũ Hồng Quỳnh      Phó Tổng Giám Đốc
Bà Đặng Thị Ngọc Hân      Phó Tổng Giám Đốc

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Bà Đinh Thị Hạnh     Trưởng Ban Kiểm Soát                   
Bà Nguyễn Hồ Ngọc     Thành viên Ban Kiểm Soát
Bà Phạm Thị Thu Hương     Thành viên Ban Kiểm Soát