Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

11/04/2019 14:02

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019

(Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7 giờ 30 phút cùng ngày)

Địa điểm: Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo thuận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019;

- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018;

- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022);

- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng - ngày 03 tháng 4 năm 2019 hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ.

Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đón tiếp đại biểu, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận gửi kèm theo Thông báo này) và gửi thư về Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trước 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019 theo đường bưu điện, gửi thư điện tử hoặc gửi fax theo thông tin liên hệ tại mục 8 dưới đây.

Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội (Thông báo này);

- Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực);

- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự cuộc họp).

Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: http://www.ninhvanbay.vn.

Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3926 4950/51                       Fax: 024. 3926 4952

Website: www.ninhvanbay.vn              Email: daihoidongcodong@ninhvanbay.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền do cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Xuân Hải

 

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Tai lieu DHDCD thuong nien 2019

Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

Thông báo về việc bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019