TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/06/2021 10:56

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chương trình họp ĐHĐCĐ

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Quy chế bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán)

Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS

Tờ trình ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021

Tờ trình về chủ trương giao dịch với người có liên quan và một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Tờ trình thay đổi người đại diện pháp luật do sửa đổi quy định của Điều lệ liên quan

Thông báo về phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT và BKS

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS

Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Mẫu phiếu bầu HĐQT tại ĐHĐCĐ

Mẫu phiếu bầu BKS tại ĐHĐCĐ

Mẫu phiếu thảo luận tại ĐHĐCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021