Quy chế quản trị nội bộ ngày 12/11/2019

13/11/2019 16:38

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được ban hành theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 12/11/2019 .

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Quy chế quản trị nội bộ ngày 12/11/2019