QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

24/06/2021 10:32

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2021.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021