QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

24/06/2021 10:35

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được ban hành theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2021.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị