QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

24/06/2021 10:40

Quy chế hoạt động của Ban kiếm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được ban hành theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2021.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Quy chế hoạt động của BKS năm 2021