NVT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC Quý và BCTC bán niên đã soát xét năm 2020

19/03/2020 10:26

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Công văn số 1783/UBCK-GSĐC đề ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét cho năm tài chính 2020 như sau:

Công ty phải công bố Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét Báo cáo tài chính.

Công ty phải công bố Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét Báo cáo tài chính./.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV của UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020