NVT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

27/09/2019 16:53

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay họp và ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết 21_Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường