NVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

19/04/2021 16:35

Ngày 19/4/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV16_Thông báo gửi VSD về Ngày đăng ký cuối cùng