NVT: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2020

14/05/2020 15:27

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020