NVT: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

20/05/2021 15:14

Ngày 20/5/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021