NVT: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

26/10/2019 10:50

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, lần thứ nhất năm 2019 và giấy tờ, tài liệu kèm theo.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường và tài liệu kèm theo