NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Hoàng Anh Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

16/09/2019 08:44

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

TB giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng