NVT: Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

22/04/2021 14:17

Ngày 22/4/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021