NVT: Thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

11/03/2020 15:10

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Thông báo số 738/TB-VSD ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Thông báo của VSD_Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020