NVT: Thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019

07/10/2019 10:59

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019 của Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Thông báo của VSD_Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường