NVT: Ông Ikhwan Primanda từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

06/04/2021 16:18

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ông Ikhwan Primanda như sau:

Ngày 05/4/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Ikhwan Primanda.

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, ông Ikhwan Primanda không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày thư từ nhiệm nói trên được gửi đến Công ty./.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_CBTT v/v từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Ikhwan Primanda