NVT: NQ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM NHÂN SỰ VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

01/09/2021 15:18

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành các Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự sau:

Miễn nhiệm các chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính Đầu tư, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người Phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 01/9/2021 theo nguyện vọng cá nhân;

Bổ nhiệm ông Phạm Thành Thái Lĩnh là Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2021./.