NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019

02/10/2019 15:17

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết số 22_Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ Nhất năm 2019