NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019

02/10/2019 15:09

Ngày 02 tháng 10 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 17 tháng 10 năm 2019 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 11/2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Nghi quyet 22/2019/NQ-HDQT