NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

13/11/2019 07:50

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Nghị quyết số 28/2019/NQ_HĐQT v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật