NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019

26/10/2019 10:38

Ngày 25/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường