NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

27/12/2019 11:30

Ngày 27/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành các Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty đối với ông Đào Minh Tuấn kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV82_CBTT_Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty