NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ quản lý của Công ty

27/09/2019 18:11

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ quản lý của Công ty gồm:

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Quản lý và Vận hành Dự án đối với bà Lê Thị Thu Hà kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh đối với ông Lê Xuân Hải kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thúy Liên kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Bổ nhiệm ông Đào Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Đào Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng

Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thúy Liên

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh đối với ông Lê Xuân Hải

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Quản lý và Vận hành Dự án đối với bà Lê Thị Thu Hà