NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021

15/07/2021 11:47

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021