NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

09/06/2020 14:39

Ngày 08/9/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV27/2020/NVB-CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020