NVT: NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI ÔNG VŨ HỒNG QUỲNH

26/05/2021 14:32

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hồng Quỳnh.

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT_Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh