NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị

27/09/2019 17:47

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và ban hành Nghị quyết về việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 28/9/2019.

- Bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/9/2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT V/v bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Ngô Thị Thanh Hải