NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị và công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

03/04/2020 16:01

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định: Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 được lập trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán đã được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/3/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;  Ủy quyền cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã gửi Công văn xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam chậm nhất trước ngày 30/6/2020 và tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV17/2020/NVB-CBTT_Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020