NVT: Ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2020

01/07/2020 15:42

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam như sau:

- Soát xét và đưa ra báo cáo về các Báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

- Kiểm toán và đưa ra báo cáo về các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay./.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV30/2020/NVB-CBTT_Ky Hop dong dich vu Kiem toan