NVT: Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2017 - 2022 trước hạn và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

13/11/2019 07:55

Ngày 12/11/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022; miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại do kết thúc nhiệm kỳ trước hạn và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ