NVT: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

27/08/2019 16:48

Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công nố nội dung giải trình về chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công văn giải trình BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019