NVT: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 năm 2019 so với Quý 2 năm 2018

30/07/2019 16:40

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay giải trình về chênh lệch lợi nhuận Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 năm 2019 so với Quý 2 năm 2018.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Giải trình BCTC Quý 2 năm 2019