NVT: GIẢI TRÌNH NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BCTC CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2021

30/07/2021 15:10

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.