NVT: Giải trình lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận Hợp nhất, lợi nhuận Công ty mẹ giữa BCTC quý 4 năm 2018 và quý 4 năm 2017

29/01/2019 15:00

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận Hợp nhất, lợi nhuận Công ty mẹ giữa BCTC quý 4 năm 2018 và quý 4 năm 2017.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công văn giải trình BCTC Quý 4 năm 2018