NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC hợp nhất và BCTC Công ty mẹ kiểm toán năm 2019 so với năm 2018

27/03/2020 15:37

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2019 so với năm 2018.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công văn Giải trình BCTC kiểm toán năm 2019