NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

29/07/2020 16:10

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV35/2020/NVB-CBTT_Giải trình BCTC Quý 2/2020