NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

03/09/2020 15:00

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình chệnh lệch lợi nhuận tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV giải trình BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020