NVT: GIẢI TRÌNH CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BCTC KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

31/08/2021 16:30

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.