NVT: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

22/04/2020 14:18

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Công văn số 353/CV-ĐKKD đề ngày 20/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Công văn số 16/2020/NVB-CV đề ngày 03/4/2020.

Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phải được tiến hành vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV21_CBTT_Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020