NVT: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

24/06/2021 09:30

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thay đổi nhân sự