NVT: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2021

23/07/2021 14:47

Ngày 23/7/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam để soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CBTT ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2021