NVT: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2019

23/07/2019 09:27

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam như sau:

- Soát xét và đưa ra báo cáo về các Báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

- Kiểm toán và đưa ra báo cáo về các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay./.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV 32/2019/CBTT_Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2019