NVT: Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/04/2021 16:25

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV 15_QD CTHDQT_Ngày đăng ký cuối cùng